e-learning

Význam a definice e-learningu 

Na e-learning lze pohlížet jako na: 

a) vzdělávací proces, ve kterém využíváme informační a komunikační technologie

b) soubor nástrojů pro podporu vzdělávání - hardware, software. V kontextu rozvoje vzdělávání, jeho dostupnosti a efektivity je e-learningová výuka jedním z trendů, který plně odpovídá současným požadavkům na potřeby výuky a její organizaci.

e-learningové vzdělávání zaznamenalo v posledních letech mohutný rozvoj - ať již v oblasti vývoje e-learninových vzdělávacích technologií či v rámci tvorby různých e-learningových vzdělávacích kurzů. e-learning lze chápat v širším slova smyslu jako jakékoliv využívání informačních technologií multimediálního charakteru ke zlepšení kvality a efektivity vzdělávání. V užším slova smyslu je e-learning chápán jako vzdělávání, které je realizováno prostřednictvím počítačových sítí. e-learning je definován jako multimediální podpora vzdělávacího procesu s použitím moderních informačních a komunikačních technologií, které je zpravidla realizováno prostřednictvím počítačových sítí. Jeho základním úkolem je v čase i v prostoru svobodný a neomezený přístup k informacím. e-learning je označován jako výuka s přímým či nepřímým využitím elektronických prostředků a médií, zejména internetu. E-learning lze definovat různě a v odborné literatuře se nesetkáme s jednotnou definicí e-learningu. Některé definice jsou jednoduché, některé jsou složitější a obsáhlejší. Definice e-learningu vznikaly v různých dobách a jejich formulace zřejmě také souvisí s rozvojem informačních a komunikačních technologií.